Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada aprilie – iunie 2019 2019-03-26
16 / 2019 privind aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2018 2019-03-26
15 / 2019 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul IV 2018 pe cele două secțiuni 2019-03-26
14 / 2019 privind aprobarea investiției – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-03-26
13 / 2019 privind aprobarea indicatorilor de performață pentru Serviciul public de salubrizare al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-03-26
12 / 2019 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație” 2019-02-27
11 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-02-27
10 / 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2019-02-27
9 / 2019 privind neasumarea responsabilității UAT Valea Râmnicului, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023 2019-02-27
8 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”, conform O.U.G. nr.114/2018 2019-02-27
7 / 2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2019, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 2019-01-30
5 / 2019 privind mandatarea Primarului comunei Valea Râmnicului ca evaluator al performanțelor individuale ale Secretarului comunei Valea Râmnicului pentru activitatea desfășurată în anul 2018 2019-01-30
4 / 2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru anul 2019, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 2019-01-30
3 / 2019 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei Valea Râmnicului, pentru perioada 2019 – 2023 2019-01-30

Înapoi